TOLA TOLA TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

 

1.      BAŞVURU YOLU

 

Siz veri sahipleri, KVKK’nın 11. ve 13. maddeleri uyarınca; veri sorumlusu sıfatı taşıyan Tola Tola San. Tic. Ltd. Şti’ye (“Tola Tola Tekstil” veya “Şirket”) KVKK'nın uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi yazılı olarak işbu formun doldurulması suretiyle veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle:

 

*  İşbu veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyasını Şahkulu Mah. Serdar-ı Ekrem Cad. No:15/B Beyoğlu/İSTANBUL adresine şahsen başvurarak,

*  İşbu veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyasını Şahkulu Mah. Serdar-ı Ekrem Cad. No:15/B Beyoğlu/İSTANBUL adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla,

*  İşbu veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyasını +90 …. numaralı faksa imzalı olarak

 

İletebilirsiniz.

2.      VERİ SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

 

KVKK’nın ilgili maddesi uyarınca yapacağınız başvurunuzla ilgili olarak, sizleri tanıyabilmemiz ve Tola Tekstil tarafından gerekli araştırma, değerlendirme ve çözümlemeleri yapabilmemiz amacıyla aşağıdaki bilgileri eksiksiz şekilde doldurmanızı rica ederiz:

 

            

 

Ad ve Soyad*

 

T.C Kimlik Numarası*

Adres*

 

                                                   
Telefon Numarası*
E-posta Adresi*
Faks Numarası (isteğe bağlı)             

 

*Doldurulması zorunlu alanlar.

 

Yukarıda tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, işbu formun değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla alınmakta ve başka amaçlarla veri işlemeye konu olmamaktadır.

 

3.      TOLA TOLA TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İLE İLİŞKİNİZ

 

 

  (X) Açıklama (Varsa Açıklamanızı Yazınız)
Çalışan          
Eski Çalışan
Ziyaretçi
İş Ortağı
Müşteri
Tedarikçi
Çalışan Adayı                                         
Diğer    

 

 

 

 

 

 

4.      VERİ SAHİBİNİN TALEPLERİ

 

Veri sahibi olarak, KVKK’nın 11. ve 13. maddeleri kapsamında bilgi sahibi olmak istediğiniz durum/durumlar için lütfen aşağıda yer verilen listedeki (X) işaretini işaretleyiniz.

 

 

TALEBİNİZ GEREKEN BİLGİ/BELGE

            SEÇİMİNİZ          
  (X)

1.Kişisel verilerimin Tola Tekstil tarafından işlenip işlenilmediğini öğrenmek istiyorum. Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.  (     )
2. Tola Tekstil tarafından kişisel verilerimin hangi amaçla işlendiğini öğrenmek istiyorum. Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.  (     )
3. Tola Tekstil tarafından kişisel verilerimin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum. Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.  (      )
4.Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, aktarılan üçüncü kişileri bilmek istiyorum. Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.  (      )
5.Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz bilgileri ve bu bilgilerin doğrusunun nasıl olması gerektiğini belirtiniz.  (      )
6.Eksik/yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz bilgileri ve bu bilgilerin doğrusunun nasıl olması gerektiğini belirtiniz.  (      )
7.Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle silinmesini/yok edilmesini istiyorum. Bu talebinize konu verilerin hangi veriler olduğunu ve aleyhinize olduğunu düşündüğünüz sonucun ne olduğunu belirtiniz, bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere lütfen Form ekinde yer veriniz.  (      )
8.Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle aktarıldıkları üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini/yok edilmesini istiyorum. Bu talebinize konu verilerin hangi veriler olduğunu ve aleyhinize olduğunu düşündüğünüz sonucun ne olduğunu belirtiniz, bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere lütfen Form ekinde yer veriniz.  (      )
9. Tola Tekstil tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyor ve bu sonuca itiraz ediyorum. Bu talebinizin gerekçesini ve bilgi alma talebinize ilişkin durumun sonucunu belirtiniz, bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere lütfen Form ekinde yer veriniz.  (      )
10.Kişisel verilerimin Kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın tazminini talep ediyorum. Bu talebinizin gerekçesini ve uğradığınızı düşündüğünüz zararı aşağıdaki boşluklara belirtiniz; bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere (Kişisel Verilerin Korunması Kurulu veya Mahkeme kararları) lütfen Form ekinde yer veriniz.  (      )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veri sahibi adına 3. kişiler tarafından yapılacak olan başvurularda, işbu form ile noterce onaylanmış vekâletnamenin, velayet/vesayet altında bulunan çocuklar adına yapılacak başvurularda ise işbu form ile velayet/vesayet ilişkisini tevsik edici belgelerin bir suretinin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

 

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi edinme başvurunuzun Tola Tekstil’ e ulaştığı tarihten itibaren yedi (7) gün içinde, Tola Tekstil, veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilecek, bu hususta sizlerden bazı bilgi ve belgeler talep edebilecektir. Bu kapsamda tarafımıza sağlamış olduğunuz bilgi ve belgeler, veri sahibi olduğunuzun teyit edilmesini müteakip derhal imha edilecektir.

 

Talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, talebimiz üzerine bilgi ve belgelerin tamamlanarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin KVKK madde 13/2’de belirtilen otuz (30) günlük süre askıya alınacaktır.

 

5.      VERİ SAHİBİNİN TALEBİNİN SONUÇLANDIRILMASI

 

Niteliğine göre talebiniz, KVKK uyarınca bizlere ulaştığı tarihten itibaren, en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde cevaplandırılacaktır. Cevaplarımız ve değerlendirmelerimiz, işbu başvuru formundaki seçiminize göre KVKK’nın 13. maddesi uyarınca yazılı veya elektronik ortam vasıtasıyla tarafınıza iletilecektir. Başvuru sonucunun posta, elektronik posta veya faks yöntemlerinden biriyle iletilmesine ilişkin bir tercihiniz varsa, lütfen aşağıda belirtiniz:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………........

 

 

Talepleriniz Tola Tekstil tarafından ücretsiz sonuçlandırılacak olup, cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

 

6.      BAŞVURU SÜRECİ VE SONUÇLANDIRILMASI

 

Lütfen taleplerinizi KVK Kanunu’nun 13. Maddesine uygun olarak ve gerekli incelemenin sağlıklı ve hızlı şekilde yapılabilmesi için işbu Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak tarafımıza iletiniz.

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemler saklı kalmak kaydıyla, kişisel veri sahipleri veri sorumlularına başvurularını yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak yapmak zorunda olduklarından Veri Sahibi Başvuru Formu’nu tamamlayarak, imzalı bir örneğini aşağıda yer alan adreslere yukarıdaki yöntemlerden birini kullanarak gönderebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu: Tola Tola Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.

E-posta: [email protected]

Noter ve elden teslim için posta adresi: Şahkulu Mah. Serdar-ı Ekram Cad. No:15/B Beyoğlu/İSTANBUL

 

Şirketimizin Veri Sahibi Başvuru Formu’nun değerlendirebilmesi için ek bilgi ve talep hakkı saklıdır. Veri Sahibi Başvuru Formu’nda yer verdiğiniz bilgi ve talepler doğru ve güncel olmalıdır. Bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

7.      VERİ SAHİBİ BEYANI

 

KVKK uyarınca yapmış olduğum bilgi edinme başvurusunun, yukarıda belirttiğim talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

 

 

 

Veri Sahibi

 

Adı Soyadı

 

Başvuru Tarihi

 

İmza